Barsesa Gelişim Süreci

Danışmanlığı ekibi “Sürekli Gelişim” kavramını vazgeçilmez temel prensip olarak benimsemektedir.  Gelişim ve süreklilik kavramlarını bütünleştirme çabamız; rekabetçi üstünlükleri iyileştirme faaliyetlerimizde itici güç teşkil eder. Barsesa Yönetsel Gelişim Danışmanlığı ekibi gelişim faaliyetlerini 6 ana adımda yürütmektedir;

 • Mevcut Durum Analizi
 • Faaliyet Planlama
 • Uygulama
 • Kontrol
 • Önlem Alma
 • Standartlaştırma

6 gelişim adımı kurumların rekabetçi üstünlüklerinin gelişimine ve sürekli gelişim prensiplerinin çalışanlar tarafından benimsenmesine hizmet eder. Hedeflenen gelişim, “Eğitim” ve “Danışmanlık” hizmetleri ile desteklenip “Proje Hizmetleri” ile garanti altına alınmaktadır.

Gelişim faaliyetlerinin ilk basamağı olan “Mevcut Durum Analizi” adımında hedeflenen; gelişim faaliyetlerinin bir sonraki adımı olan “Faaliyet Planlama” safhası için kaynak verileri ve tetikleyici unsurları ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda Barsesa Yönetsel Gelişim Danışmanlığı ekibi kurum içi gözlem, SWOT analizi ve yönetim ile paylaşımlar neticesinde aşağıdaki konular bazında tespitler ortaya koyar,

 • Kurumun stratejileri, vizyon ve misyon
 • İnsan kaynakları yönetimi performansı ve iyileştirmeye açık noktalar
 • Üretim yönetimi performansı ve iyileştirmeye açık noktalar
 • Örgüt kültürü ve felsefesi yönetimi performansı ve iyileştirmeye açık noktalar
 • Süreç ve organizasyon yönetimi performansı ve iyileştirmeye açık noktalar
 • Kurumun gelecek hedefleri açısından tehdit oluşturabilecek unsurlar
 • Kurumun mevcut durumda zayıf olan ve hedeflere ulaşma noktasında güçlendirilmesi gereken yönleri

Gelişim için kaynak oluşturacak verilerin ve gelişimi tetikleyecek unsurların tespit edilmesi sonrası “Faaliyet Planlama” süreci başlamaktadır.  Kurumsal gelişimin sağlanması ile daha iyi performansa uzanan yolculuğun haritasıdır, faaliyet planı. Bu safhada gelişimin “Ne Zaman”, “Nasıl”, “Nerede”, “Neden” ve “Kim” ile sağlanacağı planlanır ve netleştirilir. Bu amaç doğrultusunda yürütülen alt aktiviteler;

 • Gelişim stratejilerinin ve ana faaliyetlerin belirlenmesi
 • Hedeflerin belirlenmesi
 • Çözüme ulaştırılacak problemlerin belirlenmesi
 • Nedenlerin analizi
 • Gelişim ana faaliyetlerinin alt faaliyetlerinin detaylandırılması
 • Aktivitelere uygun ekiplerin atanması
 • Faaliyetlerin kurumsal öncelik ve kaynaklar bazında değerlendirilmesi
 • Gelişim planını destekleyecek eğitim ve danışmanlık planının oluşturulması
 • Barsesa Yönetsel Gelişim Danışmanlığı ekibinin proje yönetimi hizmeti vereceği faaliyetlerin tespit edilmesi
 • Planların onaylanması ve yayılımının tamamlanması

Faaliyet planının onaylanması ve yayılımının tamamlanması sonrasında 3. gelişim adımı olan “Uygulama” adımına başlanmaktadır. Uygulama dönemi gelişimin ortaya çıktığı ve kurumun rekabetçi üstünlüklerinin iyileştiği dönemdir.  Bu safhada faaliyetlerin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli olan bireysel, yönetsel ve teknik beceriler bazında çalışanların gelişimi; belirlenmiş olan eğitim programları ile sağlanmaktadır.  Eğitim ile kazanılan teorik bilginin pratikte ne kadar verimli kullanıldığının denetimi ise; planlanmış danışmanlık hizmetleri ile gerçekleştirilmektedir. Danışmanlık hizmetleri “Uygulama”  safhasında ekiplerin yaşayacağı sorunların ve engellerin aşılması noktasında çözüm sunmaktadır. Kurumsal öncelikler açısından faaliyet planı dönemi içerisinde tamamlanması gereken fakat çalışan becerilerinin yetersizliği nedeniyle risk öngörülen çalışmalar; “Proje Yönetimi Hizmetleri” ile desteklenir.

“Uygulama”   dönemi sonrası “Kontrol” adımında; gelişim sonuçları planlanan durum ve gerçekleşen durum açısından değerlendirilir. Bu aşamada hedef; gelişimin hedeflenen seviyeye taşınabilmesi için eksikliklerin ve gerekli olan ek faaliyetlerin belirlenmesidir. “Kontrol” adımında değerlendirilenler;

 • Hedeflenen ve gerçekleşen gelişim
 • Planlanan ve gerçekleşen aktivite zamanı
 • Eğitim planının pratikteki performansı
 • Sorumlu ekibin çalışma esnasındaki performansı
 • Kurumun sağladığı kazançlar

“Kontrol” safhasındaki tespit ve değerlendirmeler sonrasında eksiklerin ortadan kaldırılması için gereken ek faaliyetlerin tamamlandığı safha “Önlem Alma” adımıdır.

Eksiklerin tamamlanması ile gelişimin hedeflenen seviyeye taşınması sonrası; son adım olan “Standartlaştırma “ faaliyetleri uygulamaya alınır. Başarılmış gelişimin zaman içerisinde gerilememesi ve yeni gelişimlerin planlanması; gelişimde sürekliliğin sağlanması açısından önemli unsurlar. Bu nedenle gelişim çalışmalarının tamamlanması sonrası standartlaştırma bir gerek.  İlgili kuralların ve düzenlemelerin oluşturulması ulaşılan gelişimin kalıcılığını garanti altına alır.  Kalıcı hale gelmiş gelişim bir sonraki gelişim çabaları için temel ve destek oluşturur.

Barsesa Yönetsel Gelişim Danışmanlığı, 6 ana adımdan oluşan gelişim faaliyetleri sonucu; iş dünyasının imhacı rekabet koşullarında, kurumların var olmasını ve kazanmasını sağlamayı hedeflemektedir.

 

© 2012 Barsesa Tüm Hakları Saklıdır.