Eğitim

 

Süreç Yönetimi

Günümüzde kurumlar büyük ve hantal yapılarından dolayı,  süreçlerinin bütününü göremedikleri için hem yönetilme zorlukları çekmektedirler hem de piyasadaki değişimlere ayak uydurmakta zorlanmaktadırlar. Bir kurumun kolay yönetilebilmesi ve değişime ayak uydurabilmesi için süreçlerinin en uygun seviyede…

Devamını Oku >
 

Verimli İletişim ve Takım Oyunu

Özünde, “Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak tanımlanan iletişim kavramı yaşamımızı çepeçevre sarmış durumda. Bu süreçteki başarımız, yaşamdaki başarımız için temel performans kriteri. Ancak pek çoğumuz için bir refleksten ibaret olan bu kavaram, üzerinde…

Devamını Oku >
 

Toplantı Yönetimi

Çağımızda birey merkezli yönetim anlayışı artık geçerliliğini yitirmiş ve ekip anlayışlı yönetim düşüncesi yaygınlık kazanmıştır. Bu anlayıştan hareketle toplantı yönetimi katılımcı bir yönetim olarak tarif edilmektedir. Bu, yöneticinin karar alınırken ve uygularken ekibiyle hareket etmesi…

Devamını Oku >
 

Takım Çalışması

Ortak amaçlarını gerçekleştirmek, kendi kendini motive ederek  bilgi ve yeteneklerinde performans sağlayan ve başarılar elde etmeye çalışan iki veya daha fazla insanın oluşturduğu faaliyet birimidir takım. Takım çalışması; amacı farklı ve birbirini tamamlayan özelliklere sahip…

Devamını Oku >
 

Profesyonel Tavır ve Görgü

En ilkel kabilelerden en büyük imparatorluklara kadar her toplumun kendine özgü nezaket ve görgü kuralları olduğunu biliyoruz. Bu kurallar insanlar arasındaki etkileşimin düzenlenmesinde son derece önemli bir rol oynamakta. Profesyonel yaşam açısından profesyonel tavır ve…

Devamını Oku >
 

Kurumsal Kültür

Canlıları birbirinden ayıran en temel özellik doğuştan getirdikleri DNA’ları. Yaşamları bu temel üzerinde şekilleniyor. Her canlı organizma gibi kurumları da birbirinden ayıran bir genetik şifre var ki iş dünyasında bizler buna “Kurum Kültürü” diyoruz. Ancak…

Devamını Oku >
 

Dünden Bu Güne Yönetim Sanatı

Antik Yunandan bu yana tartışılan bu konu öyle görülüyor ki, dünya döndüğü sürece tartışılmaya devam edecek. Yönetim ile ilgili yazılan yüzlerce kitaba, binlercesi daha eklenecek. Değişik teoriler ortaya atılıp tartışılacak. Yönetim denilen olgu aslında çok…

Devamını Oku >
 

Örgütsel Zaman Yönetimi ve Öncelik Belirleme

Yerküre var olduğu günden bugüne dek, değişime uğramayan tek bir şey var ki o da “1 gün hala 24 saat.” Ancak günümüz dünyasında hepimiz zamanın çok çabuk geçtiğinden, zamanı yetirememekten şikayet ediyoruz. Bireysel boyutta çoğalarak…

Devamını Oku >
 

Liderlik

 “Doğmak ya da Olmak” Liderlik Liderlik kavramı yalnızca iş hayatında değil, hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. İnsanların içinde içgüdüsel olarak bir şeyleri izleme ihtiyacı var. İki kişiden fazla insan bir araya geldiğinde birilerini izleme ihtiyacı…

Devamını Oku >
 

Proje Yönetimi

Kurumlar koşulların sürekli değiştiği rekabetçi piyasada değişime ayak uydurdukları ve kendilerini sürekli iyileştirdikleri sürece kalıcı olabilirler. İyileştirme çalışmalarını belirli bir sistematik içerisinde yürütemeyen kurumlar başarılı sonuçlara ulaşamamaktadırlar. Bunun için kurumlar büyük veya küçük, önemli veya…

Devamını Oku >
 

Değişim Yönetimi

“DEĞİŞMEK YA DA DEĞİŞTİRİLMEK” İŞTE BÜTÜN MESELE BU! Değişim kurumlar için kaçınılmaz bir gerçek olduğuna göre, önemli olan değişimi fırsata dönüştürebilmek. Değiştirilmeden, planlı ve verimli bir biçimde değişmeyi becerebilmek. KURUMA KAZANDIRDIKLARI Değişim kararlarının hızlı ve…

Devamını Oku >
 

Vizyon Odaklı Performans Yönetimi

Performans Yönetimi, kurumsal hedeflerden yola çıkarak kişisel hedefler belirlenmesi, bunlara ulaşılmasını güvence altına alacak önlemlerin alınması ve kontrol altında tutulması değil; çalışanlarının potansiyelinden en üst seviyede yararlanmak üzere çalışanlarının kendileri ile ilgili hayalleri ile kurum…

Devamını Oku >
 

Raporlama Sistemleri

Kurumlar performans göstergelerini geçmişe oranla ölçüp, geleceğe yön vermeye çalışırlar. Ölçülen veriler bütünü ne kadar kurum hedeflerini temsil ediyorsa, çalışanlarla hedef birliğini sağlamak o kadar kolay olur ve yapılacak iyileştirme çalışmalarının sonucu da o kadar…

Devamını Oku >
 

Strateji Oluşturma ve Faaliyet Planlama

Strateji, organizasyonun amaçlarına yön veren, birleştirici ve bütünleyici , hedeflere nasıl ulaşılacağını gösteren oyun planıdır. Strateji oluşturma ve faaliyet planlama; kurumların faaliyetlerinin tamamını  kapsayarak,   kalıcı ve rekabetçi olabilmek adına önemli bir yönetim aracı ve…

Devamını Oku >
 

Dinamik Üretim Planlama & Kontrol

Günümüz koşullarında müşteri sipariş yapısı, azalan sipariş adedi ve artan model çeşitliliği şeklinde oluşmaktadır. kurumlar bu sipariş yapısını yönetebilmek için hem hızlı olmak hem de müşterisine fiyat avantajını sağlayacak şekilde üretim yapmak zorunda kalmaktadırlar. Kurum…

Devamını Oku >
 

SET-UP

Günümüz müşteri sipariş yapısına baktığımızda, özellikle ülkemizdeki siparişlerin adetlerinin çok düşük ve modellerin birbirinden oldukça farklı olduğunu görmekteyiz. Bu sipariş yapılarını verimli bir şekilde yönetebilmek için özellikle model geçişlerinde yaşanan kayıpları minimuma indirmemiz gerekmektedir. Bu…

Devamını Oku >
 

Performans ve Verimlilik Yönetimi

Günümüz yönetim sistemlerinde kurumların kazancı verimlilik düzeyi ile anlık olarak ölçülmektedir. Ancak çoğu kurumda verimliliğin üretim adedi ile doğru orantılı olduğudüşünülür. Verimlilik hesabı için sadece üretim adedi yeterli olmamakla birlikte, kaç dakikalık ürünün üretildiğinin de…

Devamını Oku >
 

Kalite Teorileri

Kalitenin tarihçesine baktığımızda, günümüzde tüm sektörlerde hızla yaygınlaşan Toplam Kalite Yönetimi anlayışına gelene kadar, birçok aşamadan geçtiğini görürüz. Bu aşamalarda Toplam Kalite Yönetimi’nin temelini kalite guruları olarak isimlendirilen kalite teoristleri atmışlardır. Günümüz kalite anlayışı oluşana…

Devamını Oku >
 

Kalite Analiz Teknikleri

Son yıllara gelinceye kadar kalite denetimi denilince, ortaya çıkan ürünün denetimi anlaşılmaktaydı. Oysa şimdi çağdaş anlayışta ürün yerine üretim sistemi denetlenmektedir. Böylece, üretim sistemi uygun olan bir tesisin ortaya çıkardığı ürünün de kaliteli olacağı düşünülmektedir….

Devamını Oku >
 

İş Gücü Planlama

Kurumlarda üretimin yapılabilmesi için kıt kaynaklar olan insana, makineye ve malzemeye ihtiyaç vardır. Kıt kaynakların etkin kullanım oranı kurumun verimlilik düzeyini dolayısıyla da kazancını belirleyecektir. İş gücü planlama  kıt kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmesi için…

Devamını Oku >
 

İş Etüdü (Metot & Zaman Etüdü)

Günümüz rekabetçi koşullarında kurumlar bir yandan kar elde etmeye çalışırken bir yandan da sürekli olarak müşterilerine daha ucuz fiyat vermek için çalışmaktadırlar. Kurumun hem kar edip hem de müşterilerine daha uygun fiyat verebilmesi için kendisine…

Devamını Oku >
 

Metot Yaklaşımı

Metot yaklaşımı bir operasyonun nasıl yapıldığını gösteren, beklenen kaliteyi endüstriyel standartlar ile oluşturmayı sağlayan yaklaşım biçimidir. Bir operasyonun  en iyi kaliteyle en yalın hareketlerle  en kısa zamanda  yapılması için bir klavuzdur. Kurumların en önemli verilerinden…

Devamını Oku >
 

Üretim Mühendisliği

Kurum için mühendisler, görülmeyeni görmek, düşünülmeyeni bulmak, “neden” sorusunu sormak ve sonuç olarak minumum girdi ile maksimum çıktıyı sağlamak için vardır. Mühendislik birimleri, sektörel bakış açıları ve yine sektöre özel mühendislik sistemleri anlamında desteklendiklerinde sonuç…

Devamını Oku >
 

Mühendislik Yaklaşımı

Mühendislik yaklaşımı mühendis olan veya olmayan ,organizasyonda en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm çalışanların benimsemeleri gereken bir yaklaşımdır. Çünkü mühendislik yaklaşımı işi sorun çözmek olan insan yaklaşımıdır. Mühendislik yaklaşımı içinde bulunan çalışanlar optimum…

Devamını Oku >
 

Temel Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme

Kurumların amaçlarını zedeleyen,bozan, istenilen şartlarda ürün veya hizmet sunumunu engelleyen, ürün veya hizmetin birbiriyle tutarlı, uyumlu olmasını önleyen problemlerin, hızlı bir şekilde  tespit edilmesini ve çözülmesini, iyileştirme çalışmalarını sürekli yapılabilmesini sağlayan yardımcı teknikler Problem Çözme Teknikleri’dir….

Devamını Oku >
 

5S

Kurumlarda bir ürünü, bir ekipmanı, bir dosyayı aramakla zaman ve işgücü kaybederiz. Ancak aradığımız nesne ya gözümüzün önündedir, ya da hiç olmadık bir yerden çıkar. Diğer bir olasılık da aradığımız nesneyi bulamamamızdır ki, ya tekrar…

Devamını Oku >
 

Çalışan Davranışını Anlama ve Motivasyon Yönetimi

Günümüzde kurumların en çok düşünüp, zaman harcadıkları konulardan biri de motivasyon. Bu konuda harcanan zaman, para ve ya enerji her zaman istenen sonucu vermiyor ya da etkisi çok kısa sürebiliyor. Bir dönem motivasyonu çok pozitif…

Devamını Oku >
 

Değer Odaklı İnsan Kaynakları Yönetimi

Globalleşen dünyanın en fazla etkilendiği alanlardan biri insan kaynakları. Değişen kurum yapıları içinde insan kaynakları bugüne kadar olduğundan daha stratejik bir rol oynamaya başlıyor. Yetenek savaşlarının yaşandığı dünyamızda, insan sermayesinin bir kurumun sahip olduğu en…

Devamını Oku >
 

Yalın Üretim

21. Yüzyılın üretim anlayışı olan “Yalın Üretim”; yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok işçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların, en aza indirgendiği üretim sistemi olarak tanımlanmaktadır. KURUMA KAZANDIRDIKLARI…

Devamını Oku >
 

Organizasyonun Sesini Duymak

Bugün kulak ardı ettiğiniz mesajlar, yarının acı gerçekleri olabilir. İyi yönetilen kurumların en güçlü yönlerinden bir tanesi de organizasyondan gelen mesajları doğru algılayabilmeleridir. Gereksinim duyduğumuz bilgi çevremizde sürekli akıp gidiyor bu bilgiyi net bir şekilde…

Devamını Oku >
 
  • Sayfa 1 - 2
  • 1
  • 2
© 2012 Barsesa Tüm Hakları Saklıdır.